temelden çatıya inşaat; günümüzde inşaat sektörü hem birçok sektörün gelişmesine hem de istihdamın artmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
İnşaat sektörünün çok sayıda sektöre hizmet sunması ve gelişmelere çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi onun karmaşık bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır.

Bu konu ile ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır İnşaat, Gayrimenkul, İnşaat İşletmesi, hakediş, taşeron, özel inşaatlar, inşaat işleri programı.

İnşaat ve gayrimenkul nedir

İnşaat faaliyetleri hangi unsurlara göre sınıflandırılır?

İnşaat işletmelerinde tutulması gereken defterler nelerdir?

sorularına yanıt verebileceksiniz insanlarda bina fabrika Liman baraj Köprü yol gibi İnşaat faaliyetlerini hatırlatmaktadır.Ancak aslında inşaat kavramı okyanuslar üzerinde kurulan Petrol platformlarından deniz altındaki otobanlar ve hızlı tren Yollarına 42 kilometre uzunluğunda köprülere 818 metre yüksekliğindeki gökdelenlere nükleer enerji santrallerine denizlerin doldurularak Ada haline getirilip şehirler oluşturulmasına buz otel yapılmasına ayda kalıcı bir üst kurulması na kadar çok ucuz örnekleride içine almak gayrimenkul toplum yararı amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında sahiplerine bunları diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve taşınmaz yapılardır.

İnşaat kısaca taşınmaz varlıkların yaratılmasında ki süreçler ve faaliyetler olarak tanımlanabilir İnşaat İşletmesi kendi adına veya hesabına veya taahhüt yoluyla başkalarına İnşaat yapan işletmelerdir.

inşaat İşletmeleri gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda özel inşaatlarda mamul ve taahhüt şeklindeki inşaatlarda ise bir hizmet sunan özel üretim İşletmeleri dir yürütücüleri sayısı çok olmasına rağmen en temel özellikleri şunlardır; İnşaat sahibi belirli bir İnşaat işine kararlaştırılan Bedel karşılığında müteahhide yaptıran kişi veya kuruluşlardır.

İnşaat faaliyeti sağlayan iş verenlerdir! yıllara yaygın İnşaat ve onarım işinin başlamasına neden olan faaliyeti bütçesindeki özkaynakları kendi kaynakları veya yabancı kaynaklar ile finanse eden işin tamamlanması ile kesin kabulü yapılan yapıya ihtiyaç duyan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Proje yöneticisi İnşaat sahibinin taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak tasarım hücre zaman araç ve ekipman uyumunu ve yönetimini sağlayan kişidir inşaat işi için gerekli teknik ve Mühendislik tasarımı plan ve projelerini yapan kişilerdir yüklenince bağlı çalışabileceği gibi bağımsız olarak da faaliyet gösterebilir.

Yapı müteahhidi İnşaat işlerinin sözleşme plan ve şartnamelere uygun biçimde yapımı için sorumluluk alan ve bu amaçla işgücü malzeme ve sağlayarak onları yöneten kişi veya ortak birimlerdir yapımı Cahide yapılmış yapı sahibine karşı taahhütte bulunan ve ilgili meslek odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişidir.

Alt taşeron ekipman gereksinimi

Taşeron bir inşaatın tamamının Yapı müteahhidi tarafından kendi ekipman ve iş gücü ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığı durumlarda işçilik tesisat havalandırma gibi belli bir kısmının yapımını müteahhide karşı istenen ve bu alanda uzmanlaşmış gerçek veya tüzel kişilere taşeron denilmektedir.

İnşaat İşletmeleri şu nedenlerden dolayı taşeronda çalışmayı tercih eder işletmenin sürekliliği işlerini sağlayabilmek işi zamanında teslim edebilmek ve zamanı Etkin kullanabilmek uzmanlaşma dan yararlanmak ve nitelikli işçilerle çalışabilmek riskleri paylaşmak verimliliği arttırmak maliyetleri düşürmek.

Lojistik olanaklarından yararlanmak yetki belgesinden yararlanmak sermaye paylaşımı gerçekleştirme Varlık ve kaynak paylaşımını sağlamak çalışan vergi ve sorumluluk yükümlülüklerinden kaçınmak hakediş tamamlanmış iç kısımlarının İnşaat Proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak İnşaat sahibi tarafından ödenmesidir.

Temelden çatıya inşaat hakediş programı

İnşaat sözleşmeşinin kesin kabulünden önce alınan hakedişler ara hakediş veya geçici hakediş adlandırılırken kesin kabulden sonra sözleşmede belirtilen İnşaat bedelinden veya ihale bedelinden ara hakedişler düşüldükten sonra kalan hakediş Bedeli ise son hakediş veya kesin hakediş olarak tanımlanmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre taahhüt İnşaat işlerinde İnşaat sahiplerinin Yapı müteahhidinin işi zamanında ve İhale sözleşmesinde belirtilen şartlarda ve kalitede yapılmasını sağlamak amacıyla teminat almaktadır teminat süresi ihale ilanı ile kesin kabul arasındaki süreyi ifade eder.

Kanuna göre teminat geçici teminat ve kesin teminat olarak ikiye ayrılır kabul Yapı yüklenicisi tarafından 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre ve İnşaat sahibi ile Yapı me hükümlerine göre tamamlanması durumunda İnşaat sahibi veya muayene ve kabul Komisyonu tarafından İnşaat işinin kabul edilmesidir.

Kesin kabul olarak iki kısımda incelenir İnşaat faaliyetleri zamana Kanunlara sahipliği yapılış Yerine göre farklı şekilde sınıflandırılabilir mektedir İnşaat veya onarım eşinin başlangıcında zamana yönelik verilen taahhütler son derece önem kazanmaktadır.

inşaatın bitim süreci

Bu bakış açısıyla zamana göre yapılan sınıflandırmada İnşaat’ın bitirme süresi göz önünde bulundurulmaktadır Buna göre grupta yer alan inşaatlar aylara yaygın İnşaat ve onarım işleri ve yıllara yaygın İnşaat ve onarım işleri olmak üzere ikiye ayrılır toprağa bağlılığına göre İnşaat 4721 sayılı Türk Medeni kanununda ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununda varlıklar taşınır ve taşınmaz olarak sınıflandırılmaktadır.

Amaçlarına göre Vergi Usul kanununda farklı şekillerde vergilendirme gerçekleştirilmektedir Buna göre vergi kanunları açısından inşaatlar özel inşaatlar ve İnşaat Taahhüt işleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Özel inşaat işleri kendi nam ve hesabına bina inşa edip daire kat ve dükkan şeklinde satmak veya satmak amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için kişilerin kendi arsası üzerine yapmış oldukları İnşaat işlerini kapsamaktadır.

Özel inşaatlar yapılış biçimlerine göre üçe ayrılabilir satmak amacı olmaksızın kendi arsası ya da arazisi üzerine yapılan nam ve hesabına bina İnşa ederek satmak amacıyla yapılan inşaat işleri Arsa karşılığı inşaat işleri İnşaat Taahhüt İşletmeleri taahhüt şeklindeki özel veya kamu sektörüne yapılan ve genellikle yıllara yaygın İnşaat ve onarım işi niteliğinde olan inşaat işlerini gerçekleştiren işletmelerdir.

Ancak bir inşaat faaliyetine taahhüt şeklinde İnşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için şu unsurları taşıması gerekmektedir işin yapılmasını isteyen bir taraf bulunmalı işin yapılmasını üstlenen taraf olmalı sözleşmeye konu olan inşaat ve onarım işi bulunmalı İnşaat ve onarım belirli bir parasal Bedel karşılığında yapılmalıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun zorunlu tuttuğu yasal olan yevmiye defteri Defteri kebir ve envanter defteri tutmak durumundadır ancak İnşaat İşletmeleri faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla isteğe bağlı bazı defterlerde tutmaktadır Bunlar şöyle sıralanabilir şantiye defteri röleve defteri ataşman defteri puantaj defteri beyan defteri yeşil defter.

Gayrimenkul nedir?

Gayrimenkul toplum üyeleri amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında sahiplerine bunları diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve taşınmaz yapılardır. İnşaat taşınmaz varlıkların yaratılmasın da ki süreçler ve faaliyetlerdir inşaat faaliyetleri zamanı Kanunlara sahipliğine yapılış Yerine göre farklı şekilde sınıflandırılabilir.

Zamana göre yapılan sınıflandırmada inşaatlar aylara yaygın İnşaat ve onarım işleri ve yıllara verdim İnşaat ve onarım işleri olmak üzere ikiye ayrılır İnşaat İşletmeleri de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun zorunlu tuttuğu yasal defterler olan yevmiye Defteri kebir ve envanter defteri tutmak durumundadır.

Programda inşaat ve gayrimenkul nedir, inşaat faaliyetleri hangi unsurlara göre sınıflandırılır, inşaat işletmelerinde tutulması gereken defterler nelerdir sorularına yanıt arandı konuyla ilgili daha detaylı bilgilere İnşaat ve gayrimenkul uzmanımızdan edinebilirsiniz.